Administrația publică italiană

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Element principal: Administrația publică .

Administrația publică italiană (în acronim PA ), în sistemul juridic italian, indică ansamblul organismelor publice aparținând administrației publice a Republicii Italiene .

Istorie

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Contractualizarea locurilor de muncă publice în Italia , Constituția Republicii Italiene și descentralizarea administrativă în Italia .

Odată cu proclamarea Regatului Italiei și adoptarea simultană a Statutului Albertin , în statul italian nou-născut proprietatea asupra funcției de organizare aparținea aceleiași organizații care o asigura prin acte de autoreglare. În afară de cazul extrem al organizării militare, care a dat naștere unor relații de supremație specială, funcția de organizare a fost responsabilitatea guvernului . După ce administrația publică, după modelul Regatului Sardiniei, a fost condusă timp de decenii de un nou stat unitar cu puteri de gestionare centralizate (care, de fapt, a condiționat, de asemenea, exercitarea puterilor de gestionare a celor câteva alte organisme teritoriale existente), [1] Guvernul Giolitti II - odată cu începerea naționalizării căilor ferate italiene - adoptase modelul companiei autonome , dedicat introducerii elementelor economiei în abordarea tradițională a funcției publice a strămoșilor francezi. [2] Respingerea acestui model de către fascism [3] a produs un fenomen care a rămas în esență italian: „alegerea modelului alternativ al organismului public și consecința„ fugă de la administrație ”care derivă din acesta reprezintă soluția contradicția dintre cerințele pentru un stat mai „eficient” și „industrial” și cerințele de legalitate și uniformitate organizațională: compania autonomă, plasată sub controlul direct al ministrului, este doar un răspuns parțial la această ordine de probleme; organismul cu personalitate juridică proprie reprezintă deja un pas mai drastic spre înființarea acelei „birocrații paralele” pe care fascismul o va pune tot mai mult alături de administrația tradițională ”, [4] sancționând nașterea corpului autarhic și, ulterior, a organismului economic public .

Odată cu nașterea Republicii Italiene și intrarea în vigoare a Constituției , articolele 97 și 98 din Cartă au acceptat soluția opusă, atribuind proprietatea funcției de organizare Parlamentului Republicii Italiene , care o exercită prin acte de heteronormare. , sancționând astfel primatul absolut al principiului legalității . Din punctul de vedere al organizării organelor administrative ale statului, Constituția a sancționat trecerea de la o organizație centralizată , unde funcțiile administrative erau atribuite organelor centrale ale statului, la o organizație descentralizată , unde în schimb funcțiile activităților administrative sunt efectuate de autoritățile locale .

Perimetrul sectorului public italian a fost redefinit de mai multe ori de-a lungul timpului prin reforme organice care au început după cel de- al doilea război mondial în paralel cu descentralizarea administrativă din Italia în implementarea articolelor 5, 114 și 118 din carta constituțională: printre diversele norme menționăm legea din 16 mai 1970, n. 281 și legea 22 iulie 1975, nr. 382 care, în consecință, a transferat diferite competențe municipalităților și regiunilor din Italia , instituirea contabilității generale a statului (legea 5 august 1978, nr. 468), serviciul unic de trezorerie provincial (legea 29 octombrie 1984, nr. 720 ), procedura administrativă și accesul la documente ( legea 7 august 1990, nr. 241 ), și prin contractualizarea ocupării forței de muncă publice în Italia implementată încă din anii 1990 (legea 29 martie 1983, nr. 93 și decretul legislativ nr. 3 februarie, 1993, n.29) [5] - care a introdus posibilitatea angajaților de a se alătura sindicatelor - reformând întreaga activitate pe baza diferitelor criterii, conform cerințelor legilor Bassanini . Disciplina relației de muncă a fost apoi colectată în d. lgs. 30 martie 2001, n. 165; în cele din urmă, reforma Brunetta din 2009 a introdus principiul remunerării performanței, legat de activitatea angajaților.

Principii constituționale

Principiul legalității

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Principiul legalității .

Articolul 97 prevede că funcțiile publice sunt organizate în conformitate cu prevederile legii. Scopurile, drepturile și obligațiile, puterile, limitele și instrumentele administrației publice italiene sunt definite de regulile primare și de dreptul comunitar. Fundamentul său se regăsește indirect în art. 113 din Constituție, care stabilește protecția judiciară a celor care au dreptul sau interesul legitim de a acționa împotriva oricărui act administrativ.

Curtea administrativă regională poate anula un act pentru încălcarea principiului legalității, în cazul în care nu există o regulă specifică care să atribuie autorității publice puterea exercitată prin intermediul acestuia.

Principiul legalității a limitat puterea miniștrilor față de administrația publică consacrată în art. 95, în special pentru chestiuni care fac obiectul rezervei legale, cu privire la care, prin urmare, administrația nu poate proceda în absența unei reguli primare. Puterea miniștrilor este, de asemenea, subordonată principiului legalității.

Principiul tipicității

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Principiul tipicității .

Puterile autoritare pot fi exercitate numai dacă, de către cine, când și conform legii. Constituția prevede o rezervă legală specifică pentru măsurile care afectează libertățile oamenilor (art. 41, c. 3) și bunurile cetățenilor (art. 23).

Arta. 113 prevede că conformitatea actelor administrative cu legea trebuie să poată fi verificată de un judecător (așa-numita „justificare”). Cu toate acestea, legea prevede ordonanțe contingente și urgente pentru care legea indică condițiile și organele competente, dar nu efectele legii (de exemplu dispozițiile primarilor în ceea ce privește sănătatea, construcția, igiena și reglementările poliției locale) .

Principiul proporționalității

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Principiul proporționalității .

Este un principiu inerent sistemului juridic și făcut explicit de jurisprudența comunitară, de exemplu în Tratatul CE (art. 86, paragraful 2). El afirmă că măsurile trebuie să fie prestabilite, necesare și suficiente pentru un scop legal și legitim, fără a afecta pozițiile subiective într-o măsură mai mare decât este obiectiv indispensabil în raport cu acest scop.

Principiul subsidiarității

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: principiul subsidiarității .

Principiul descentralizării administrative era deja consacrat în art. 5, în partea principiilor fundamentale. Arta. 114 a stabilit principiul autonomiei autorităților locale descentralizate. Reforma titlului V din Constituția Republicii Italiene a atribuit municipalităților competența administrației ca principiu general, fără a aduce atingere principiului adecvării, reflectând cele ale imparțialității și bunei performanțe, care au legitimat centralizarea anumitor funcții și servicii la un nivel de administrare mai înalt decât cel municipal.

Reforma din 2001 a redistribuit puterea legislativă în Italia între stat și regiuni și a introdus principiul subsidiarității în administrație. Intenția legiuitorului ar fi trebuit să înceapă un proces de reorganizare a întregii prezențe publice pe teritoriu, pentru a consolida autonomiile locale, cu toate acestea acest lucru a dat naștere deseori la conflicte între administrațiile locale și statul central.

Potrivit lui Gaetano Palombelli, "Arborele administrației publice a rămas greșit. PA italiană se prezintă și astăzi ca o piramidă inversată, cu un cap mare și rădăcini fragile, în contradicție clară cu principiile autonomiei, subsidiarității, diferențierii și adecvării, care sunt scrise și în Constituție ". [6]

Imparțialitate și „ performanță bună

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Principiul bunei performanțe și Principiul imparțialității .

În epoca republicană, evoluția modelului de administrație publică realizat de un alt organism public decât cel teritorial a produs - în temeiul valabilității articolului 97 din Constituție [7] - o „urmărire” a garanțiilor publice în gestionarea resurse umane [8] , instrumentale și financiare. [9] Se bazează pe conceptul de administrare a rezultatelor [10] și are ca scop realizarea integrală a principiilor de eficiență și eficacitate, corolarii principiului bunei performanțe în temeiul art. 97 din Constituție [11]

Printre principalele instrumente pentru urmărirea scopurilor constituționale se numără și jurisdicția administrativă și contabilă: afirmarea acestora din urmă și către companiile care derivă din transformarea entităților economice publice în societăți pe acțiuni (atâta timp cât participarea rămâne majoritatea statului sau alte autorități publice la capitalul social) a fost sancționată de Curtea Constituțională cu sentința din 28 decembrie 1993, nr. 466, pronunțată în urma unui conflict de competențe ridicat de Curtea de Conturi . [12]

Organizare

Caracterele și principiile generale

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: descentralizarea administrativă italiană și Guvernul Republicii Italiene .

Administrația publică depinde de guvernul Republicii Italiene , care își direcționează orientările generale prin ministere , care sunt conduse de sucursale ale întregului aparat împărțite pe subiecte. La fel ca și companiile private care furnizează servicii, administrația publică are și resurse economice, patrimoniale și umane. Administrațiile, prin urmare articulate la nivel central și periferic, supraveghează funcțiile și serviciile pe care statul , eventual împreună cu diferitele organisme publice , are obligația să le garanteze și să le ofere comunității (nu numai cetățenilor, ci tuturor persoanelor care pentru unele motive se află pe teritoriul statului) conform criteriilor și principiilor stabilite de lege.

Constituția, atribuind funcția de organizare parlamentului Republicii Italiene , a stabilit, de asemenea, principiul angajării personalului în AP prin concurs public, pentru a asigura imparțialitatea și egalitatea și tranziția între funcții de la o relație fiduciară la o relație impersonală. caracteristică unui stat de drept modern.

Principiile la care este informată administrația publică italiană, pe baza dispoziției constituționale, sunt principiul bunei performanțe și principiul imparțialității , stabilite prin articolele 97 și 98 din Constituția Republicii Italiene . În detaliu, este organizat și informat pe baza următoarelor principii și criterii:

 • eficiență , adică să-și exercite funcțiile în așa fel încât să obțină rezultate cu cea mai mică cheltuială posibilă de resurse economice;
 • eficacitate , înțeleasă ca abilitatea de a produce efectul dorit;
 • economie , înțeleasă ca fiind cel mai mic cost posibil suportat în relația dintre mijloacele economice utilizate și resursele umane și materiale care urmează să fie achiziționate pentru satisfacerea interesului public .

Organizația este structurată în funcție de descentralizarea administrativă , alternativă și opusă principiului centralizării administrative:

«Republica, una și indivizibilă, recunoaște și promovează autonomiile locale; implementează cea mai largă descentralizare administrativă în servicii care depind de stat; adaptează principiile și metodele legislației sale la nevoile de autonomie și descentralizare. "

( Articolul 5 din Constituția italiană )

Descentralizarea administrativă în Italia se realizează, în conformitate cu principiul subsidiarității , în mod concret prin atribuirea funcțiilor aferente altor organe decât cele centrale, sau organelor teritoriale locale.

«Funcțiile administrative sunt atribuite municipalităților cu excepția cazului în care, pentru a asigura exercițiul lor unitar, sunt conferite provinciilor, orașelor metropolitane, regiunilor și statului, pe baza principiilor subsidiarității, diferențierii și adecvării. Municipalitățile, provinciile și orașele metropolitane au propriile funcții administrative și cele conferite de legea de stat sau regională, în funcție de competențele lor respective. Legea statului reglementează formele de coordonare între stat și regiuni în problemele menționate la literele b) și h) ale articolului 117 al doilea paragraf și reglementează, de asemenea, formele de înțelegere și coordonare în materie de protecție a patrimoniului cultural . Statul, regiunile, orașele metropolitane, provinciile și municipalitățile favorizează inițiativa autonomă a cetățenilor, persoanelor fizice și asociaților, de a desfășura activități de interes general, pe baza principiului subsidiarității "

( Articolul 118 din Constituția italiană )

Nu numai că este prevăzut pentru atribuirea funcțiilor administrative către organisme periferice cu diferite grade și tipuri de autonomie, dar cetățenilor li se conferă și puterea de a acționa în mod subsidiar pentru desfășurarea activităților de interes general, adică cele pentru care publicul administrare .

Entitățile

În conformitate cu Decretul legislativ 30 martie 2001, nr. 165 administrații publice înseamnă toate administrațiile de stat (adică administrațiile care fac parte din organizația de stat), cum ar fi ministerele Republicii Italiene și articulațiile teritoriale ale acestora ( motorizarea civilă , direcțiile teritoriale de muncă , biroul școlar regional și așa mai departe), institutele și școlile italiene de toate tipurile și nivelurile, instituții universitare ( universități , licee ), organisme semi- publice ( INPS , INAIL ), companii și administrații ale statului cu sistem autonom ( companii autonome ), regiuni , provincii , municipalități , comunități montane și consorțiile și asociațiile lor, organismele publice de cercetare , institutele autonome de locuințe sociale, camerele de comerț, industrie, meșteșuguri și agricultură și asociațiile acestora, toate organismele publice naționale non-economice ( ACI ), regionale și locale ( Agențiile regionale pentru protecția mediului ), organele serviciului de sănătate naționale ( spitale , policlinici universitare și autorități locale de sănătate ), Agenția pentru reprezentarea negocierilor administrațiilor publice (ARAN) și agențiile fiscale menționate în Decretul legislativ 30 iulie 1999, n. 300 (adică Agenția Vamală și Monopoluri , Agenția Proprietății de Stat și Agenția pentru Venituri și Agenția Teritorială ). [13]

În sfârșit, organismele economice publice (de exemplu, companiile municipale ) și CONI nu îi aparțin, în conformitate cu Decretul legislativ 8 ianuarie 2004, nr. 15 care l-a reformat, transformându-l într -un organism public non-economic . Există, de asemenea, excepții speciale, datorate naturii și activității publice a anumitor entități, cum ar fi Uniunea italiană de tragere .

Date contabile și statistice

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: sistemul european de conturi naționale și regionale .

În scopul clasificării contabilității publice , administrațiile publice sunt inspectate de ISTAT în conformitate cu criterii statistico-economice care aparțin sistemului european de conturi naționale și regionale (Sec95), sistemul european de conturi. ISTAT pregătește lista unităților instituționale care fac parte din sectorul administrației publice (sectorul S13), ale căror conturi contribuie la construirea consolidat contul de profit administrațiilor publice. [14] ISTAT , în temeiul art. 1, paragraful 3 din legea nr.196 din 31 decembrie 2009 este obligată să publice periodic aceste date.

Sistemul de cunoștințe al personalului angajat de administrațiile publice (SICO) este sistemul informațional utilizat de Inspectoratul General pentru reglementările personalului și analiza costurilor cu forța de muncă publică pentru a monitoriza și colecta datele statistice ale angajării publice italiene care, cu efect din din 2002, a înlocuit vechiul model organizațional pentru alimentarea bazei de date a personalului, care anterior se baza pe trimiterea de date pe hârtie de către administrații. [15]

Caracteristici

Conform legii italiene, administrația publică diferă de întreprindere pentru absența profitului . Din punct de vedere contabil , un AP nu declară nici profit, nici profit și, de asemenea, nu este supus instituției falimentului ; cu toate acestea, în general, este necesar să întocmească și să își păstreze propriile situații financiare și este, totuși, supus oricărei lichidări administrative. Administrația publică are personalitate juridică , dar este exclusă din formele acestei tipice companiilor private, prevăzute în dreptul societăților comerciale .

Rolul și activitatea

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: interes public .

Din punct de vedere istoric, multe sectoare de servicii au fost întotdeauna gestionate de AP, doar gândiți-vă la furnizarea de energie electrică ( legea 6 decembrie 1962 , nr. 1643), la serviciul de telefonie (încredințat până în anii 1990 în concesiune exclusivă SIP ) sau la gestionarea serviciilor publice. transport feroviar ( Companie autonomă a Căilor Ferate de Stat ). De-a lungul timpului - în special începând cu anii nouăzeci ai secolului al XX-lea - datorită diferiților factori și mai ales sub presiunea reglementară a Uniunii Europene , au fost produse diverse reforme legislative care au inițiat un sistem de privatizare în Italia a diferitelor activități, însă, anumite sectoare de importanță strategică (dintre care unele în concurență cu operatorii privați), cum ar fi apărarea , ordinea publică internă, justiția, sănătatea și educația școlară până la gestionarea directă a administrației publice.

Activitatea poate fi o activitate de obicei autoritară, unilaterală și birocratică sau de natură consensuală. Administrațiile publice în activitatea lor sunt uneori legate de o serie de reguli, cum ar fi Decretul legislativ din 27 octombrie 2009, nr. 150 pe tema evaluării activelor; decretul-lege din 22 iunie 2012, nr. 83 - convertit în lege 7 august 2012, nr. 134 - ceea ce le impune, în alegerea software-ului, obligația de a efectua o evaluare tehnică care trebuie, în orice caz, să prefere software-ul gratuit ; Decretul legislativ din 14 martie 2013, nr. 33 ceea ce îi obligă să-și înființeze afacerea în urma transparenței și a publicității. În cele din urmă, în coerență cu sistemul juridic al Uniunii Europene , acestea asigură echilibrul bugetelor și sustenabilitatea datoriei publice . [16] Autoritatea Națională Anticorupție exercită un rol de control asupra anumitor activități ale AP. Pentru debursarea sumelor care depășesc 1 000 EUR pe cap de locuitor în anul calendaristic, prin dispoziții privind acordarea de subvenții, contribuții, subvenții și acordarea de beneficii economice, administrațiile publice trebuie să publice „criteriile și metodele” procedurii și ulterior dispozițiile menționate anterior, sub sancțiunea ineficienței (paragrafele 2 și 3) [17] . Pentru unele tipuri de date personale și sensibile , Decretul legislativ 30 noiembrie 2013 în art. 26, a introdus interzicerea publicării datelor de identificare a persoanelor fizice beneficiare ale celor menționate anterior. Această excepție este prevăzută numai și dacă din astfel de date este posibil să se obțină informații referitoare la starea de sănătate sau situația dificultăților economice și sociale ale părților interesate, în timp ce nu se specifică dacă ar trebui să fie valabilă și peste 1 000 de euro , o valoare pentru care publicarea este de fapt obligatorie. Decretul legislativ 25 mai 2016, nr. 97 la art. 23 a scutit, de asemenea, organele de conducere de obligația de a divulga din oficiu orice omisiuni sau incompleturi în publicarea documentelor, eliminând responsabilitatea administrativă, contabilă și patrimonială aferentă. [18] Rămâne facultatea de a solicita instanței administrative regionale despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de încălcarea drepturilor sau intereselor legitime , acesta din urmă fiind limitat în mod semnificativ la un termen de 120 de zile și de la excluderea daunelor apreciate ca evitabile cu utilizarea lui "" sârguință obișnuită ”.

Obligațiile de transparență

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Biroul de relații publice .

Legea din 7 iunie 2000, nr. 150 solicita administrațiilor publice italiene să se doteze cu birouri pentru relațiile cu publicul , să le pună în aplicare în conformitate cu prevederile legii din 7 august 1990, nr. 241 , precum și pentru a permite utilizatorilor să obțină informații despre documente și starea procedurilor. [19] Pornind de la lege 6 noiembrie 2012, nr. 190 legislația privind administrația publică a cunoscut o atenție sporită pentru combaterea fenomenului corupției , cu crearea și atribuirea de competențe de control al legitimității către ANAC ( Autoritatea Națională Anticorupție ). Decretul legislativ din 14 martie 2013, nr. 33 a reorganizat apoi reglementările privind obligațiile administrațiilor publice în ceea ce privește publicitatea, transparența și difuzarea informațiilor și a dictat regulile de prezentare a datelor pe site-urile sale instituționale. Legea prevede obligații de publicare referitoare la organizarea și activitatea organismelor publice, prevăzând, de asemenea, un tip de „control social” de către cetățeni, care se traduce prin introducerea instituției denumită „acces civic”, după cum se reiterează în decretul legislativ 25 Mai 2016, n. 97 . Pe baza acestei reguli, se stabilește că, în cazul unei cereri simple, chiar dacă nu este motivată, de către orice cetățean, administrațiile au datoria de a continua cu obligațiile legate de publicarea datelor menționate în Decretul legislativ Nu. 33/2013.

În ceea ce privește datele cu caracter personal publicate, acestea pot fi refolosite numai în condițiile prevăzute de legislația actuală privind reutilizarea datelor publice, în conformitate cu Decretul legislativ 4 ianuarie 2006, n. 36 - emis în punerea în aplicare a Directivei Uniunii Europene 2003/98 / CE - în termeni compatibili cu scopurile pentru care au fost colectate și înregistrate și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Răspunderea juridică

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Responsabilitatea administrației publice italiene .

Conform art. 28 din Constituția Republicii Italiene afirmă principiul răspunderii legale pentru actele directe ale funcționarilor și angajaților statului care aduc atingere drepturilor altora, sancționând, de asemenea, răspunderea solidară a statului.

În mod specific, responsabilitatea AP este doar o răspundere civilă și nu una penală, deoarece nu poate acționa contra legem . În schimb, este răspunzător împreună cu subiectul care acționează numai atunci când apare o neglijență ușoară. Singurul caz în care agentul poate fi exclusiv responsabil, atât civil, cât și penal, apare atunci când acțiunile sale sunt complet în afara scopurilor urmărite de AP în cauză.

Utilizarea software-ului

Directiva Stanca din 2003 prevedea în mod explicit adoptarea de soluții IT capabile să gestioneze cel puțin un format deschis; codul ulterior al administrației digitale (CAD) din 2005 a introdus principiul, în adoptarea software-ului, a efectuăriianalizei comparative a soluțiilorîn amonte ca o obligație pe care administrația publică trebuie să o îndeplinească. [20] Art. 68 din codul menționat mai sus indică criteriile care trebuie utilizate în contextul achiziției de software și definește câteva linii directoare privind achiziția și refolosirea de software pentru administrațiile publice, [21] alineatul 1 prevede că achiziția de programe de calculator de către administrațiile publice trebuie să respecte principiile economiei și eficienței, protecției investițiilor, reutilizării și neutralității tehnologice; soluțiile care pot fi luate în considerare pentru o evaluare comparativă sunt: [22]

 • a) software dezvoltat în numele administrației publice;
 • b) reutilizarea software-ului sau a unor părți ale acestuia dezvoltate în numele administrației publice;
 • c) software gratuit sau open source;
 • d) software utilizabil în modul cloud computing;
 • e) software proprietar prin utilizarea licenței;
 • f) combinație software a soluțiilor anterioare.

Elementele care trebuie luate în considerare înainte de a emite o ofertă sunt, prin urmare, evaluarea costului global (achiziție, implementare, întreținere și cost de asistență, cost de ieșire), nivelul de utilizare a formatelor deschise pentru date și interfețe de tip deschis, precum și standardele de interoperabilitate între diverse sisteme IT și garanțiile furnizorului cu privire la nivelurile de securitate, protecția datelor cu caracter personal, niveluri de servicii. [23]

Într-adevăr, la scurt timp după emiterea CAD-ului, unele regiuni italiene au adoptat reglementări pe această temă: obligația de a prefera software-ul gratuit în achiziționarea de programe pentru computer era deja prezentă în diferite reglementări aprobate în regiuni precum Toscana, Umbria, Veneto, Piemont și Puglia; aceasta a inițiat o dezbatere cu privire la corectitudinea etică a preferinței software-ului liber față de cel proprietar în sfera publică. Lipsa „neutralității tehnologice” din partea statului a fost contestată, în special de organizațiile legate de companiile de software proprietare: preferând o tehnologie în locul altei ar fi putut modifica piața. Problemele au fost clarificate cu sentința nr. 122/2010 della Corte Costituzionale, in seguito all'impugnazione da parte del governo della legge regionale n. 9/2009 [24] nella quale è stato stabilito che “i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica” ; preferire il software libero, son si porrebbe quindi come violazione del principio di neutralità tecnologica. [25]

A seguito della modifica operata all'articolo 68 dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 converito in legge 7 agosto 2012, n. 134, [26] il comma 1-ter sancisce l'obbligo di preferire il software libero a quello proprietario. É dunque consentita l'acquisizione di un software proprietario tramite licenza, solamente se a seguito della valutazione comparativa non è stato possibile accedere a soluzioni di tipo "open source" oa soluzioni già presenti all'interno della pubblica amministrazione. [27] Tuttavia, il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo non costituisce parametro di valutazione della performance dirigenziale, non sono previste delle sanzioni per chi non rispetta questi obblighi e, inoltre, non è previsto il riconoscimento di un danno erariale nelle scelte di acquisizione di programmi informatici.

L'art. 69 del CAD tratta invece la questione del riuso del software sviluppato per una pubblica amministrazione da parte di un'altra; in particolare le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendono adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. [28] Quindi il riuso può essere richiesto anche dai cittadini. [29] L'utilizzo di software libero da parte della PA inoltre realizza diversi valori costituzionali tra i quali:

 • libertà intesa come pluralismo informativo (cioè favorire la presenza di diverse voci nell'informazione pubblica),
 • libertà di accesso alla cultura, [30] di iniziativa economica, [31] di manifestazione del pensiero ,
 • uguaglianza formale (infatti tutti possono utilizzare software libero) e sostanziale (in quanto lo Stato tenta di diminuire il divario digitale ),
 • cooperazione. [32]

Personale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Dirigente (pubblica amministrazione italiana) e Impiegato statale (Italia) .

La classificazione dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione italiana era tradizionalmente ripartita nel sistema delle carriere , ai sensi del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successivamente delle qualifiche ex legge 11 luglio 1980, n. 312. In rapporto di lavoro, originariamente regolato da norme di diritto pubblico , dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia , è invece oggi disciplinato dal diritto privato con l'applicazione dello statuto dei lavoratori anche ai dipendenti pubblici italiani . [33] Il rapporto di lavoro è quindi regolato, oltre che dalla contrattazione collettiva , e anche da diverse leggi; riguardo alla prima fonte si distingue tra una contrattazione di tipo normativo - la cui stipulazione avviene tra l' ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - e una di tipo decentrato, concertata tra le organizzazioni sindacali costituite presso l'amministrazione, che contiene essenzialmente diverse disposizioni in tema di retribuzioni e di indennità per le responsabilità ricoperte. Disposizione tipiche e specifiche sono inoltre previste per il personale delle forze di polizia italiane e delle forze armate italiane , nonché per il personale non soggetta a disciplina del rapporto di lavoro contrattualizzato.

L'attività del personale civile impiegato presso le pubbliche amministrazioni italiane, è soggetta a un sistema di valutazione - introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - mediante un meccanismo denominato ciclo di valutazione della performance - con rilevanza di tale valutazioni sulla carriera, [34] con esclusioni in taluni casi, riguardanti le amministrazioni che abbiano determinata consistenza dell'organico del personale. [35]

Requisiti e reclutamento

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Bando di concorso e Concorso (ordinamento italiano) .

La costituzione della Repubblica Italiana stabilisce il principio dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, [36] il cui relativo bando viene per legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , salvo in alcune ipotesi di assunzione diretta tassativamente indicati da norme speciali . Le competenze richieste, insieme a eventuali requisiti previsti per legge, sono indicati nel bando di concorso emanato, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario dimostrare di essere in regola con gli obblighi militari; [37] la legge 15 maggio 1997 , n. 127 (la prima delle cosiddette leggi Bassanini ) ha statuito l'assenza di limiti di età, salvo casi particolari, [38] come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2007 . [39] Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 - ha abolito l'obbligo della presentazione, da parte dei vincitori di concorso, di certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'impiego, tranne però nel caso di soggetti disabili , ove può essere richiesto per lo svolgimento di mansioni specifiche. [40] L'amministrazione ha tuttavia facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. [41] Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 - convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80 - ha infine affermato che le pubbliche amministrazioni italiane possano ricorrere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ma solo in caso di particolari situazioni di necessità temporanee ed eccezionali.

Non sono inoltre previste limitazioni per chi abbia esericitato obiezione di coscienza in Italia come alterantiva al servizio militare obbligatorio , salvo che per qualsivoglia impiego che comporti l'utilizzo di armi e per l'arruolamento nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane a ordinamento militare e/o civile, [42] tranne che nel caso essi abbiano rinunciato allo status di obiettore. [43] Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (" Codice dell'ordinamento militare ") ha previsto una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso, pari al 30%, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale a favore degli appartenenti alla categoria dei militari di truppa delle forze armate italiane al termine della ferma o rafferma, congedati senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68. [44] La riserva, come precisato dal parere del Dipartimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2012, non si applica relativamente all'assunzione di personale dirigente . [45]

Le modalità di svolgimento dei concorsi e dell'accesso all'impiego sono rispettivamente disciplinati dal DPR 3 maggio 1957, n. 686 , dal DPR . 9 maggio 1994 , n. 48. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. [46] In particolare, l'accesso alla PA italiana avviene: [47]

 1. per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
 2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro .
 3. mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

Circa le limitazioni, il DPR 9 maggio 1994, n. 487 dispone l'esclusione di taluni soggetti in particolari situazioni:

«Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3. [48] »

Il rapporto di lavoro

Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego italiano e della privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia , come peraltro ulteriormente ribadito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è regolato da norme di diritto privato che ha nei CCNL di comparto (stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l' ARAN ), una particolare disciplina; destinatari di altre specifiche e tipiche norme sono alcune figure; ad esempio per quanto riguarda le forze di polizia italiane il personale della polizia locale ( polizia municipale , polizia provinciale ) della Polizia di Stato , della Polizia penitenziaria e delCorpo Forestale dello Stato è a oggi contrattualizzato, insieme a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , salvo particolari disposizioni. Costituiscono poi eccezione gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare come l' Arma dei Carabinieri , la Guardia di Finanza , il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e tutte le forze armate italiane , che insieme ad altre particolari categorie come la magistratura italiana e ai professori universitari conservano una disciplina del rapporto di lavoro e dello status , nonostante la privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia per la maggior parte ancora in regime di diritto pubblico .

Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito in legge 11 agosto 2014, n. 111 - i distacchi sindacali di cui beneficiano i dipendenti sono stati ridotti del 50%. Per le forze di polizia a ordinamento civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si prevede invece che alle riunioni sindacali passa partecipare un solo rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, come peraltro precisato dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 5/2014. [49]

Lo stato giuridico

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , Legge Severino e Pubblico ufficiale (ordinamento italiano) .

Lo stato giuridico degli impiegati civili è regolato dal DPR 10 gennaio 1957, n. 3, mentre norme particolari sono però stabilite per determinate categorie di soggetti, come per gli appartenenti alle forze di polizia italiane e forze armate italiane . L'obbligo di giuramento di fedeltà è stato soppresso per il personale docente dalla legge 30 marzo 1981, n. 116 e per le altre categorie dei dipendenti civili dal DPR 19 aprile 2001, n. 253; sono invece soggetti a tale obbligo solo gli appartenenti alle forze armate italiane e alle forze di polizia italiane , ei dipendenti la cui disciplina del rapporto di lavoro non è mutata a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia . Il personale è generalmente vincolato da una "clausola di esclusività", che consiste nel divieto di intrattenere rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con altri datori di lavoro, l'esercizio di attività imprenditoriali e in generale della libera professione ; in tale ultimo caso la normativa però ammette diverse eccezioni, stabilite però dalle leggi.

I dipendenti non sono sempre pubblici ufficiali : ciò infatti dipende dalle funzioni che stiano svolgendo durante il servizio; essi sono anche destinatari di particolare disciplina riguardo al comportamento durante il servizio, ovvero il codice di comportamento dei dipendenti pubblici . In base all'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede particolari protezioni (inclusa la non licenziabilità) a favore del personale che abbia segnalato condotte illecite da parte di colleghi o superiori, alla magistratura italiana , inclusa la Corte dei Conti . In tema di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi, inclusi quelli dirigenziali, è intervenuto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevede particolari disposizioni in materia. Il personale delle amministrazioni pubbliche qualora svolga attività a contatto con il pubblico è inoltre tenuto a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, tranne che nelle ipotesi previste dalla legge. [50]

I soli dipendenti statali (ministeriali e di alcuni enti soggetti a vigilanza di ministeri) possono infine chiedere il rilascio (anche per i familiari) di particolare documenti, le tessere AT e BT (le prime di colore verde, le seconde colore azzurro) che fungono dadocumento di riconoscimento in Italia ; per gli appartenenti alle forze armate italiane è invece previsto il rilascio della Carta multiservizi della Difesa .

La valutazione

Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni di dotarsi di un "Organismo Indipendente di Valutazione" (Oiv) competente, tra l'altro, della valutazione del personale, [51] standardizzando l'erogazione dell'importo della contrattazione decentrata pattuita con le singole amministrazioni [52] e agganciandola al merito e al risultato; in particolare la legge prevedeva che il 50% dei dipendenti pubblici sia collegato alla fascia di merito alta, avendo diritto al 50% dell'ammontare complessivo della retribuzione, il 50% nella fascia di merito intermedia avendo parimenti diritto al 50% dell'importo, mentre il 25% nella fascia di merito bassa, non avendo diritto ad alcun trattamento legato alla performance . [53]

La valutazione complessiva e globale delle amministrazioni era affidata alla " Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche " (CiVIT), poi assorbita nell'" Autorità nazionale anticorruzione ". [54] Successivamente il DPR 9 maggio 2016, n. 105, mdificando il d.lgs 150/2009, ha riattribuito al Ministero della Funzione Pubblica la competenza della valutazione delle amministrazioni; l'organismo politico ha facoltà di avvalersi di un comitato tecnico composto da cinque consulenti esterni. [55] [54]

Per quanto riguarda gli Oiv, per la scelta dei componenti è stata prevista la creazione di un albo nazionale, mentre il dicastero è stato obbligato ad adottare linee-guida e criteri per la determinazione di obbiettivi di risultato ancorati a obiettivi di tipo economico. [54]

Mobilità

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane per contro sono soggetti a una normativa che consente diverse possibilità di mobilità, che può essere intercompartimentale (tra amministrazioni dello stesso comparto, ad esempio da Comune a Comune) o intercompartimentale (tra comparti diversi, per esempio da Comune ad Agenzia delle Entrate). Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito inoltre che, al fine di agevolare i processi di mobilità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - istituisca un apposito portale web . [56] Lo stesso decreto prevedeva che al fine di agevolare i processi di mobilità intercompartimentale venisse emanato un decreto statuente tabelle di equiparazione per il personale di categorie e comparti diversi; a tale disposizione è stata data attuazione con l'emanazione del DPCM del 26 giugno 2015. [57]

Anzitutto le pubbliche amministrazioni, prima di indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale per la copertura di posti vacanti in organico, devono attuare le procedure di mobilità secondo l'art. 1, comma 1 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. [58] Si deve poi ricordare che la legge 23 dicembre 2005 , n. 266 ( legge finanziaria per l'anno 2006 ) [59] all'art. 1, comma 230 stabilì un limite minimo di permanenza, da parte dei vincitori di concorso, in prima assegnazione presso l'amministrazione presso la quale essi prestino servizio:

«I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.»

La norma tuttavia non si applica al personale docente del comparto scuola, che prevede invece uno specifico vincolo biennale sulla sede e triennale nella provincia di assunzione. [60] Tale vincolo non si applica al personale portatore di handicap , [61] mentre per il personale ATA attualmente non si prevede alcun vincolo. L'art. 4 del predetto decreto-legge n. 90/2014 ha disposto che nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze , venga previsto un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi, e al quale confluiscono risorse economiche pari al trattamento economico del personale dell'amministrazione cedente, i cui criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze .

Riguardo alla mobilità vera e propria, essa può essere classificata secondo le seguenti tipologie:

 • compensativa
 • obbligatoria
 • volontaria

Riguardo alla prima tipologia, che è su base sostanzialmente volontaria, è prevista dall'art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, essa può essere disposta previo ottenimento di apposita autorizzazione ( nulla osta ) da parte della amministrazione di provenienza e di quella di destinazione:

«È consentita in ogni momento [...] la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.»

Il vincolo suindicato della prima assegnazione quinquennale non è quindi di impedimento alla mobilità per interscambio, disponibile a prescindere da limiti temporali. Tuttavia la norma parla di profilo professionale e non di qualifica . [ non chiaro ]

La seconda, disciplinata dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le ipotesi possono essere previste da specifiche disposizioni legislative, ad esempio la legge 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto che in caso di trasferimento di competenze da parte dello Stato a Regioni ed enti locali , tra diversi soggetti pubblici, e anche nel caso di esternalizzazione di attività e di servizi, il personale addetto, se dichiarato in esubero, viene posto in mobilità collettiva ai sensi dell'art 33 del d.lgs. n. 165/2001. [62] [63] Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si prevede che i dipendenti pubblici possano essere trasferiti, nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse previo accordo tra le stesse, ad altro ufficio entro un raggio di 50 km poiché esse costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 del codice civile italiano :

« ... le sedi delle amministrazioni pubbliche ... collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono mesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra, nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. [64] »

La terza infine - sempre disciplinata dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - è regolata nelle modalità e condizioni; viene stabilito però il requisito dell'assenso della amministrazione di appartenenza, tranne in alcuni casi:

«Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti ... appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso ea condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. ... [65] »

In quest'ultimo caso distinguiamo quindi, riguardo alla mobilità volontaria espressa dal lavoratore , la prescrizioni per le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali si fa domanda di trasferimento procedere alla formazione di apposite graduatorie; [66] nel secondo caso invece viene specificata la mobilità che le amministrazioni devono esperire ai sensi dei dettami dell'art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In queste ipotesi comunque il personale trasferito non può se non per inderogabile esigenza di servizio, essere destinato ad altra sede di servizio non prima che siano trascorsi cinque anni. [67]

L'amministrazione di destinazione che accoglie la domanda provvede alla riqualificazione dei dipendenti anche avvalendosi della scuola nazionale dell'amministrazione ; in ogni caso si utilizzano le risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica . [68]

Licenziamento

Riguardo alla disciplina dei licenziamenti, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia , valgono le stesse regole del settore privato ma con alcune differenze, riguardo all'esercizio del potere disciplinare e delle motivazioni economiche.

Riguardo al primo punto, la sentenza dellaSuprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 - della "sezione Lavoro" - è stato affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego è disciplinato dall' articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione antecedente la riforma del lavoro Fornero del 2012. [69] Riguardo poi il licenziamento disciplinare, oltre le ipotesi previste dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 [70] il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 del 2016 - emanato sulla base della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 - disciplina diversi aspetti del licenziamento disciplinare e aumenta la responsabilità dei dirigenti . [71]

Riguardo al secondo punto, secondo l'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183. ( legge di stabilità per l'anno 2012) le pubbliche amministrazioni debbono effettuare annualmente la ricognizione del personale eventualmente in esubero; laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria» sono tenute ad osservare le procedure seguenti: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all'interna del medesimo ente, o possa andare in mobilità (secondo le procedure di cui sopra) verso altri enti della provincia o della regione. In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all'80% dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare; segue la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso delle amministrazioni locali, lo stato di dissesto finanziario o la violazione delle soglie di spesa per il personale, come la violazione del patto di stabilità, possono essere ragioni sufficienti per la risoluzione del rapporto di lavoro, senza possibilità di reintegro.

Sulla sorte dei rapporti di lavoro con gli enti non soppressi, ma oggetto di riduzione delle funzioni decisa per legge, va segnalata la disciplina dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Essa salvaguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ei rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla loro scadenza, con le Province e le città metropolitane, a seguito della cospicua riduzione della loro dotazione organica (rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento): la norma del 2014 ha in proposito definito un procedimento finalizzato a favorire la mobilità del personale in soprannumero verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. Nella sentenza 4 maggio 2016, n. 159 la Corte costituzionale , secondo quanto già statuito con sentenza 24 marzo 2015, n. 50 in cui aveva riscontrato che la norma del 2014 aveva ridefinito le funzioni fondamentali delle Province, in un'ottica di ridimensionamento delle stesse, ha dichiarato che "nella riallocazione delle funzioni non fondamentali, connessa alla riduzione della dotazione organica, (...) alle Regioni non è precluso, a conclusione del processo di ridistribuzione del personale, affidare le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l'assegnazione del relativo personale". [72] Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 2016, n. 176 l'intervento del legislatore statale è stato giudicato dalla Corte costituzionale "in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane, disegnato dalla norma del 2014, che secondo la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 2016, n. 176 è in linea con l'architettura costituzionale ed è parte integrante di un assetto più ampio come stabilito dall'art. 1, commi da 421 a 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [73]

Riferimenti normativi

Note

 1. ^ Sabino Cassese , Ipotesi sul ruolo degli apparati burocratici dell'Italia liberale, in collaborazione con A. Caracciolo, in “Quaderni storici”, 1971, n. 18, pp. 601-608.
 2. ^ F. Cammeo, ''Corso di diritto amministrativo'', Firenze, 1931.
 3. ^ Camera dei deputati del Regno d'Italia , sessione 1924-26, Documenti, Disegni di legge e Relazioni, n. 808 e n. 2243, commentati da Sabino Cassese, I grandi periodi della storia amministrativa in S. Cassese (a cura di), L'amministrazione centrale , Torino, Utet, 1984, p. 13, secondo cui la relazione Acerbo tradisce l'imbarazzo della cultura giuridica di fronte alla singolare realtà di «un soggetto pubblico diverso dallo Stato, ma con poteri estesi - come quelli dello Stato - a tutto territorio nazionale». Secondo Sabino Cassese , «la figura dell'azienda autonoma perse quota e rapidamente sostituita dall'ente pubblico, non tanto per diffidenza verso il modello in sé, quanto per i temuti effetti della sua introduzione»: si temette cioè quella «equazione fra sindacalismo e modello "aziendale" nata agli inizi del secolo con la nazionalizzazione ferroviaria» (ibidem).
 4. ^ GUIDO MELIS, DUE MODELLI DI AMMINISTRAZIONE TRA LIBERALISMO E FASCISMO. BUROCRAZIE TRADIZIONALI E NUOVI APPARATI , Roma, 1988
 5. ^ D. Lg.s 29/1993 - testo coordinato al 1998 , su edscuola.it .
 6. ^ Gaetano Palombelli, LE RAGIONI DELLE AUTONOMIE NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE , in Astrid, Cambiare la Costituzione? , 2016, Maggioli Editore, p. 317.
 7. ^ Andrea Patroni Griffi, Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni , in Forum di Quaderni costituzionali, 29 marzo 2016
 8. ^ Secondo Giovanni Comunella, La riforma sprecata , in Mondoperaio , 8-9/2016, p. 23
 9. ^ Concetto ricavabile dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 e dall'art. 406 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827
 10. ^ Sabino Cassese "Che cosa vuol dire «amministrazione di risultati"?, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2004, n. 9, p. 941; introduzione all'ultima sessione del Convegno su “Principio di legalità e amministrazione di risultati” (Palermo, 27-28 febbraio 2004).
 11. ^ Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», in giustizia-amministrativa.it; v. anche Soricelli, Considerazioni sulla class action amministrativa nell'amministrazione di risultato , da giustamm.it, 2011.
 12. ^ Testo della sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1993 n. 466 da giurcost.org
 13. ^ Art. 1 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 , su edizionieuropee.it .
 14. ^ Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche da istat.it, 15 ottobre 2013
 15. ^ Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) dal sito ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato della Repubblica Italiana Archiviato il 28 gennaio 2015 in Internet Archive .
 16. ^ Art. 2 legge 7 agosto 2012, n. 135 , su bosettiegatti.eu .
 17. ^ Decreto Legislativo n. 33/ 2013 , in Gazzetta Ufficiale , 20 aprile 2013. URL consultato il 17 gennaio 2019 ( archiviato il 30 novembre 2013) .
 18. ^ Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97 , in Gazzetta Ufficiale , 132, 8 giugno 2016. URL consultato il 17 gennaio 2019 ( archiviato il 12 giugno 2016) .
 19. ^ Art. 12 d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29
 20. ^ Art. 68 decreto legislativo 7 marzo 2005 , su edizionieuropee.it .
 21. ^ Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni , su docs.italia.it .
 22. ^ Codice dell'amministrazione digitale | Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni, comma 1. , su Docs Italia . URL consultato il 6 luglio 2020 .
 23. ^ Codice dell'amministrazione digitale | Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni, comma 1-bis. , su Docs Italia . URL consultato il 18 aprile 2020 .
 24. ^ Legge n.9 del 2009 Regione Piemonte. , su arianna.consiglioregionale.piemonte.it .
 25. ^ Corte Costituzionale, sentenza n.122/2010. , su www.cortecostituzionale.it .
 26. ^ Gazzetta Ufficiale, Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83, Titolo II, art.22. , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 6 luglio 2020 .
 27. ^ Codice dell'amministrazione digitale | Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni, comma 1-ter. , su Docs Italia . URL consultato il 6 luglio 2020 .
 28. ^ Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni | Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni , su Docs Italia . URL consultato il 3 giugno 2021 .
 29. ^ Codice dell'amministrazione digitale | Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti , su Docs Italia . URL consultato il 18 aprile 2020 .
 30. ^ Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , su www.unitiperidirittiumani.it . URL consultato il 3 giugno 2021 .
 31. ^ webit.it, ART. 41 , su Filodiritto . URL consultato il 3 giugno 2021 .
 32. ^ Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni ( PDF ), su agid.gov.it .
 33. ^ Art. 51 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165
 34. ^ Art. 21 comma 1 d.lgs 150/2009; art. 23 comma 2 d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.
 35. ^ Art. 2 d.lgs. 1º agosto 2011, n. 141.
 36. ^ Art. 97 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana
 37. ^ Come stabilito dall'art. 4 DPR 14 febbraio 1964, n. 237; art. 2, comma 7 bis, DPR 9 maggio 1994 n. 487 ed art 2, DPR 30 ottobre 1996, n. 693. Tuttavia, dopo la sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia (stabilita a partire dal 1º gennaio 2005) l'obbligo è limitato a casi particolari, previsti dalla legge.
 38. ^ Art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 n. 127
 39. ^ Concorsi pubblici, limiti di età, abolizione, casi particolari, regolamento, necessità da altalex.com La sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2007 n. 6657 ha essenzialmente confermato i dettami della norma del 1997, facendo però salvi casi particolari connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.
 40. ^ Assunzione delle persone disabili nella Pubblica Amministrazione tramite concorso pubblico da superabile.it, di Alessandra Torreggiani, 13 novembre 2014
 41. ^ Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie da diritto.it, 21 agosto 2013
 42. ^ Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 comma 1
 43. ^ Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 commi 2 e 3
 44. ^ Art. 1014 comma 3 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66
 45. ^ ( PDF ) Parere del Dipartimento della Funzione pubblica del Consiglio dei Ministri DFP 0015195 dell'11/04/2012 Archiviato il 2 febbraio 2014 in Internet Archive .
 46. ^ Art. 35 comma 5 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
 47. ^ Art. 1 comma 1 DPR 9 maggio 1994, n. 487; art. 1 lett. A) eb) d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
 48. ^ Art. 2 comma 3 DPR 9 maggio 1994 n. 487
 49. ^ ( PDF ) Circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 5/2014 Archiviato il 5 dicembre 2014 in Internet Archive .
 50. ^ Art. 55-novies d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
 51. ^ Art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 , su edizionieuropee.it .
 52. ^ Art. 40 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 , su edizionieuropee.it .
 53. ^ Art. 19 d.lgs. 27 ottibre 2009, n. 105 , su medicoeleggi.com .
 54. ^ a b c Pagelle dipendenti pubblici, si cambia. È legge il decreto che ridisegna la Commissione per valutare il rendimento , su sivempveneto.it , 19 giugno 2016 ( archiviato il 17 ototbre 2020) .
 55. ^ DPR 9 maggio 2016, n. 105 , su gazzettaufficiale.it .
 56. ^ Art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.
 57. ^ È stato pubblicato sul web il Decreto del ministro Madia con le Tabelle di equiparazione. Vediamo i contenuti più rilevanti da federazioneintesa.it, 8 settembre 2015.
 58. ^ Art. 30 comma 2-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
 59. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2005 n. 302 - supplemento. ordinario n. 211.
 60. ^ Art. 399 comma 3 d.lgs 16 aprile 1994 n. 297
 61. ^ Art. 21 legge 5 febbraio 1992, n. 104
 62. ^ Art. 13 legge 4 novembre 2010, n. 183
 63. ^ Art. 33 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165
 64. ^ Art 30 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 2 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90
 65. ^ Art. 30 comma 1 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90
 66. ^ Art. 4 comma 3 DPCM 5 agosto 1988, n. 325
 67. ^ Art. 6 DPCM 5 agosto 1988, n. 325
 68. ^ Art. 30 comma 1-bis d.lgs 15 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
 69. ^ Cassazione: licenziamento nel pubblico impiego non disciplinato da legge Fornero , da diritto.it, 10 giugno 2016
 70. ^ Art. 69 comma 1 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
 71. ^ Licenziamento disciplinare nella PA: più responsabilità per i dirigenti di Rossella Schiavone, da ipsoa.it
 72. ^ Sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 2016, n. 159 punto 7.4.1. del Considerato in diritto .
 73. ^ ( PDF ) Estratto della sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 2016, n. 176 .

Bibliografia

 • Sabino Cassese , La statistica nell'amministrazione pubblica (Storia e problemi attuali), in Rivista trimestrale di diritto pubblico , 1979, n. 2-3, pp. 545-567 e in Esiste un governo in Italia?, pp. 181-206 (vn 246).
 • Sabino Cassese , Las istituciones administrativas en la historia de la Italia unificada, in Revista de la Universitad de Buenos Aires , 1979, vol. II, pp. 221-233.
 • Sabino Cassese , I caratteri originali della storia amministrativa italiana, in Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni , 1999, n. 1, pp. 7-15.
 • Sabino Cassese , La riforma della pubblica amministrazione italiana, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni , 2000, n. 6, pp. 1007-1017.
 • Anthony Barnes Atkinson , Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts , PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2005.

Voci correlate

Collegamenti esterni